Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Narava > Voda

Geološka podlaga Smrekovškega pogorja predstavlja slabo prepustno plast, zato je na pogorju veliko površinskih voda. Najpomembnejša hidrološka dediščina je veliko število manjših izvirov v višinskem pasu med 1100 in 1400 m. Med ...

VODE NA SMREKOVŠKEM POGORJU

Geološka podlaga Smrekovškega pogorja predstavlja slabo prepustno plast, zato je na pogorju veliko površinskih voda. Najpomembnejša hidrološka dediščina je veliko število manjših izvirov v višinskem pasu med 1100 in 1400 m. Med najvišjimi je izvir Vrtačnikovega potoka tik pod Krnesom na višini 1600 m. Vode s površja se zbirajo v izdatnih potokih, kot so Ljubija, Štajerska in Koroška Kramarica, Javorski potok, Bistra, Krumpah in Žep.

Nekaj površinske vode na stiku s prepustno karbonatno podlago ponika v podzemlje in se pojavi v dolini kot kraški izvir. Mnogi izviri so pomembna vodna zajetja, npr. izvir Ljubije, ki je glavni vir pitne vode za Šaleško dolino. Izrednega pomena so tudi stoječe vodne površine. Na Smrekovškem pogorju je kar nekaj naravnih mlak in mokrišč, ki so življenjski prostor ogroženih dvoživk in insektov, tod rastejo redke rastlinske vrste. Mnoge mlake so delo človeka, nastale kot napajališča živine oz. kal.

Vodno bogastvo Smrekovškega pogorja je neprecenljive vrednosti, saj rek Voda je vir življenja občutimo že vse bolj tudi na naši koži. Varovanje izvirov v dolini, ki so vir naše pitne vode, pogojuje varovanje celotnega povirja, to je območja, od koder voda priteka. Le izpod čistega in neobremenjenega povirja bo namreč tekla čista voda!


 
Zoom
Potok Bistra

Zoom
Kozlov graben

Zoom
Potok Žep